!css

Corporate Governance

Samenvatting Internal Governance Memorandum

In het voorjaar van 2018 heeft Société Générale Private Banking NV haar Governance Memorandum geactualiseerd teneinde het af te stemmen op de wijzigingen binnen de Bank en op de nieuwe regelgeving en richtlijnen die sinds de vorige versie dd. 2013 ingevoerd zijn.

De Raad van Bestuur heeft de voorgestelde aanpassingen aan het Governance Memorandum Charter goedgekeurd op 26/04/2018.  De documenten m.b.t. het Remuneratiebeleid en identified staff alsook het Auditcharter werden in een tweede fase geüpdatet en gevalideerd. Het Governance Memorandum Charter is het basisdocument met betrekking tot het ondernemingsbestuur van Société Générale Private Banking NV.  Het is oorspronkelijk gebaseerd op de circulaire over de prudentiële verwachtingen van de Belgische toezichthouders inzake het deugdelijk bestuur (PPB-2007-6-CPB-CPA) en aangevuld op basis van de instructies in het “Handboek Governance voor de banksector” dat in september 2017 door de Nationale Bank gepubliceerd werd teneinde aan het meest recente regelgevend kader te voldoen (Bankwet dd. 25/04/2014, EBA richtsnoeren dd. 27/09/2011 inz. internal governance (EBA GL 44) en Corporate governance principles for banks (BCBS principles) dd. juli 2015).

In het document « Governance Memorandum » komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Aandeelhoudersstructuur;
 • Beleidsstructuur en organisatorische structuur van de Bank;
 • Doelstellingen en ondernemingswaarden van de Bank

De informatie die in het Governance Memorandum vermeld wordt, wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Aandeelhoudersstructuur

Société Générale Private Banking is voor 99,998% eigendom van de Franse vennootschap Sogéparticipations SAS (vennootschap naar Frans recht) en voor 0,002% eigendom van de Franse vennootschap Généfinance SA

Sogéparticipations SAS is voor 24,58% in handen van Société Générale SA en voor 75,42% in handen van Généfinance SA die op haar beurt 100% eigendom is van Société Générale SA.

Société Générale, met zetel te 75009 Paris, 29 Boulevard Haussmann, is een Franse kredietinstelling, goedgekeurd door het Comité voor Kredietinstellingen en Beleggingsmaatschappijen als zijnde dienstverlener op het vlak van beleggingen en bijgevolg gemachtigd tot het uitvoeren van alle bankverrichtingen en beleggingen overeenkomstig de Monetaire en Financiële Wetgeving.  Zij staat onder controle van de Franse Bankcommissie.

Beleidsstructuur en organisatorische structuur van de Bank

2.1. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt, op eigen initiatief of op voorstel van het Directiecomité, het algemeen beleid en de strategie van de Bank, en houdt op actieve wijze toezicht op het dagelijks bestuur en de conformiteit van dit bestuur met het beleid en de strategie. De Raad van Bestuur verzekert het ondernemingsleiderschap van de Bank waarbij zij zich verzekert van een goede evaluatie van de risico’s en controle en toezicht hierop.

2.2. Directiecomité

De effectieve leiding van Société Générale Private Banking NV werd door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan het Directiecomité dat als dusdanig bevoegd is voor de leiding en het beheer van het bankbedrijf volgens het algemeen beleid en de strategie uitgewerkt door de Raad van Bestuur.

Het Directiecomité oefent de haar toevertrouwde opdracht in alle objectiviteit en onafhankelijkheid uit en zorgt voor een stabiele en continue wijze van werken.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.

Het Directiecomité is een collegiaal orgaan en dient te bestaan uit minimum drie leden, allen uitvoerend bestuurders, dit conform de bepalingen opgenomen in de statuten.

2.3. Samenstelling Raad van Bestuur en Directiecomité


Klik hier

2.4. Gespecialiseerde comités opgericht door de Raad van Bestuur

Binnen de Raad van Bestuur werden twee gespecialiseerde comités opgericht: het Audit-, Compliance- en Riskcomité enerzijds en het Remuneratiecomité anderzijds.

De Voorzitters van deze comités rapporteren aan de Raad van Bestuur.  Indien nodig, staat de Voorzitter van het comité in kwestie in voor de relatie met het overeenkomstig comité op groepsniveau.

2.4.1. Audit, Compliance & Risk Comité

Het Audit-, Compliance & Risk Comité (CACR) werd in de schoot van de Raad van Bestuur opgericht en dient een efficiënt toezicht door de Raad van Bestuur te bevorderen.  Het CACR bevordert de communicatie tussen de leden van de Raad van Bestuur, het Directiecomité, de Algemene Directie van Groupe SG die instaat voor de periodieke controles, de departementen Compliance, Risk en Audit, de bevoegde commissarisrevisoren, de toezichthouders en de hoofdzetel te Parijs.

Het CACR bestaat uit minstens drie bestuurders waarvan twee onafhankelijke bestuurders. De andere bestuurders mogen geen lid zijn van het Directiecomité en worden aangesteld door de leden van de Raad van Bestuur. Ook de Voorzitter van het CACR wordt door de Raad van Bestuur aangeduid.
Samenstelling van het CACR op 01/01/2018:

 • Pierre Jolie (onafhankelijk bestuurder)
  Voorzitter
 • Patrick Folléa (bestuurder)
  Lid
 • René Dalvit (bestuurder)
  Lid

2.4.2. Remuneratiecomité

Het algemeen remuneratiebeleid van de Bank inclusief de verloning van de leden van het Directiecomité en de verloning van de Onafhankelijk Bestuurder wordt bepaald door het Remuneratiecomité van de Bank dat opgericht werd in de schoot van de Raad van Bestuur.

Doelstellingen en ondernemingswaarden van de Bank

Teneinde haar strategische objectieven te realiseren, onderschrijft Société Générale Private Banking NV de waarden van de Groupe Société Générale die gesteund zijn op:

 1. Team spirit: In onze snel veranderende wereld willen cliënten een organisatie als verantwoordelijke, betrouwbare en flexibele partner. We kunnen aan deze eisen voldoen door samen te werken als team, onze dienstbaarheid in te zetten en gebruik te maken van de diversiteit aan vaardigheden en kennis binnen ons team. We willen met onze cliënten samenwerken door te luisteren, ons samen te ontwikkelen, transparant te zijn, bijdragen aan te moedigen en solidariteit te tonen zowel tijdens succesvolle als minder succesvolle momenten.
 2. Verantwoordelijkheid: Als medewerkers dragen wij bij aan de economische en sociale ontwikkeling evenals de duurzame milieuontwikkeling van de regio’s waar wij actief zijn. We willen onze cliënten helpen om hun projecten te voltooien en tegelijkertijd alert blijven op alle soorten risico’s. Onze verantwoordelijkheid en onze ethische normen bestaan uit het snel voldoen aan de eisen van onze cliënten en het beschermen van de langetermijnbelangen van al onze belanghebbenden, terwijl we tegelijkertijd alle regels naleven waaraan onze bedrijven onderhevig zijn. We hebben de moed om verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden en beslissingen en we communiceren op transparante wijze onze mening. Tot slot betekent verantwoordelijkheid net zoveel als waarde hechten aan de manier waarop resultaten worden behaald als aan de resultaten zelf.
 3. Betrokkenheid: Onze inzet wordt aangestuurd door de tevredenheid van onze cliënten op lange termijn en de trots die wij voelen ten opzichte van onze bedrijven en onze Groep. Wij streven ernaar dagelijks het verschil te maken om zo bij te dragen aan het succes van onze cliënten evenals aan dat van onze eigen projecten. Wij stimuleren de betrokkenheid en professionele voldoening van alle collega’s. Wij onderhouden relaties op basis van vertrouwen en wederzijds respect, zowel extern als intern.
 4. Innovatie:We willen de ervaring van onze cliënten voortdurend verbeteren door samen actie te ondernemen, zodat we onze oplossingen, werkwijzen en relaties kunnen aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen, meer specifiek door gebruik te maken van technologische innovaties. Vanuit ons ondernemerschap transformeren wij onze manier van werken met als doel om een cultuur van delen, outside the box denken en experimenteren te stimuleren. We leren zowel van onze behaalde successen als van onze fouten.

Binnen de Bank werd een deontologisch charter opgesteld dat een gedragscode voor de directie en alle medewerkers van de Bank vastlegt. De medewerkers worden op regelmatige basis gesensibiliseerd omtrent dit charter en de verschillende procedures binnen de Bank.