!css

Corporate Governance

Samenvatting Internal Governance Memorandum

In het voorjaar van 2013 heeft Société Générale Private Banking NV haar Governance Memorandum geactualiseerd teneinde het af te stemmen op de wijzigingen binnen de Bank en op de nieuwe regelgeving en richtlijnen die ingevoerd zijn.

De Raad van Bestuur heeft het nieuwe Governance Memorandum Charter goedgekeurd op 22/03/2013. Dit charter is het basisdocument met betrekking tot het ondernemingsbestuur van Société Générale Private Banking NV dat gebaseerd is op de circulaire over de prudentiële verwachtingen van de Belgische toezichtshouders inzake het deugdelijk bestuur.

In het document « Governance Memorandum » komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

(De informatie die in het Governance Memorandum vermeld wordt, wordt op regelmatig tijdstip bijgewerkt.)

Aandeelhoudersstructuur

Société Générale Private Banking is 99,998% eigendom van de Franse naamloze vennootschap Sogéparticipations SA (vennootschap naar Frans recht) en 0,002% eigendom van de Franse naamloze vennootschap Généfinance SA.

Sogéparticipations SA is voor 24,58% in handen van Société Générale SA en voor 75,42% in handen van Généfinance SA die op haar beurt 100% eigendom is van Société Générale SA.

Société Générale, met zetel te 75009 Paris, 29 Boulevard Haussmann, is een Franse kredietinstelling, goedgekeurd door het Comité voor Kredietinstellingen en Beleggingsmaatschappijen als zijnde dienstverlener op het vlak van beleggingen en bijgevolg gemachtigd tot het uitvoeren van alle bankverrichtingen en beleggingen overeenkomstig de Monetaire en Financiële Wetgeving. Zij staat onder controle van de Franse Bankcommissie.

Beleidsstructuur en organisatorische structuur van de Bank

2.1. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt, op eigen initiatief of op voorstel van het Directiecomité, het algemeen beleid en de strategie van de Bank, en houdt op actieve wijze toezicht op het dagelijks bestuur en de conformiteit van dit bestuur met het beleid en de strategie. De Raad van Bestuur verzekert het ondernemingsleiderschap van de Bank waarbij zij zich verzekert van een goede evaluatie van de risico’s en controle en toezicht hierop.

2.2. Directiecomité

De effectieve leiding van Société Générale Private Banking NV werd door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan het Directiecomité dat als dusdanig bevoegd is voor de leiding en het beheer van het bankbedrijf volgens het algemeen beleid en de strategie uitgewerkt door de Raad van Bestuur.
Het Directiecomité oefent de haar toevertrouwde opdracht in alle objectiviteit en onafhankelijkheid uit en zorgt voor een stabiele en continue wijze van werken.
De Raad van Bestuur houdt toezicht op het Directiecomité.
Het Directiecomité is een collegiaal orgaan en dient te bestaan uit minimum drie leden, allen uitvoerend bestuurders, dit conform de bepalingen opgenomen in de statuten.

2.3. Samenstelling Raad van Bestuur en Directiecomité


Klik hier

2.4. Gespecialiseerde comités opgericht door de Raad van Bestuur

2.4.1. Audit, Compliance & Risk Comité

Het Audit-, Compliance & Risk Comité (CACR) werd in de schoot van de Raad van Bestuur opgericht en dient een efficiënt toezicht door de Raad van Bestuur te bevorderen.  Het CACR bevordert de communicatie tussen de leden van de Raad van Bestuur, het Directiecomité, de Algemene Directie van Groupe SG die instaat voor de periodieke controles, de departementen Compliance, Risk en Audit, de bevoegde commissarisrevisoren, de Belgische toezichtshouders en de hoofdzetel te Parijs.
Het CACR bestaat uit minstens drie bestuurders die geen lid zijn van het Directiecomité en aangesteld worden door de leden van de Raad van Bestuur. Ook de Voorzitter van het CACR wordt door de Raad van Bestuur aangeduid.
Samenstelling van het CACR op 22/03/2013:

BVBA Mandatum, met als vaste vertegenwoordiger Luc Marchal
Voorzitter

Patrick Folléa
Lid

René Dalvit
Lid

2.4.2. Remuneratiecomité

Het algemeen remuneratiebeleid van de Bank inclusief de verloning van de leden van het Directiecomité en de verloning van de Onafhankelijk Bestuurder wordt bepaald door het Remuneratiecomité van de Bank dat opgericht werd in de schoot van de Raad van Bestuur.

Doelstellingen en ondernemingswaarden van de Bank

Société Générale Private Banking NV onderschrijft de waarden van de Groupe Société Générale die gesteund zijn op:

  1. Professionalisme: professionalisme staat centraal binnen onze bedrijfscultuur. Dit wordt eens te meer bevestigd door ons cliënteel dat het volle vertrouwen in ons stelt.  Dit vertrouwen versterken wij constant door onze knowhow verder uit te bouwen en de uitwisseling van ervaring.
  2. Team spirit: team spirit is onze sterkte.  Door te luisteren, van gedachte te wisselen, gebruik te maken van de diverse conclusies, onze diversiteit aan talenten en culturen binnen de Groep te ontwikkelen, zijn we samen nog efficiënter.
  3. Innovatie: innovatie is onze ingesteldheid. Dag na dag maken we gebruik van de veranderingen binnen onze omgeving, anticiperen op de noden van de cliënt door nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe processen, etc. te creëren.

    Binnen de Bank werd een deontologisch charter opgesteld dat een gedragscode voor de directie en alle medewerkers van de Bank vastlegt. De medewerkers worden op regelmatige basis gesensibiliseerd omtrent dit charter en de verschillende procedures binnen de Bank.