!css

Terugblik en vooruitzichten met Vincent Delpech

27/07/2017

Een fondsengamma beheerd door Société Générale Private Wealth Management

Het fondsengamma van Moorea Global Allocation Portfolio (GAP), dat een wereldwijde activa- allocatie en diversificatie als belangrijkste bronnen van toegevoegde waarde beschouwt, vierde in mei 2017 zijn eerste verjaardag.
Voor deze gelegenheid blikt Vincent Delpech, beheerder van het fondsengamma Global Allocation Portfolio (GAP), terug op het afgelopen jaar en bespreekt hij de perspectieven voor de komende maanden.

 

 

U vierde onlangs de eerste verjaardag van de lancering van het fondsengamma Moorea Global Allocation Portfolio (GAP). Hoe kwam dit gamma tot stand?

In mei 2016 werd een nieuwe generatie fondsen gelanceerd die beleggen in uiteenlopende activaklassen (‘multi-activafondsen’). In een complexe omgeving in permanente verandering is het belangrijk om een beleggingsoplossing met een langetermijnvisie te kunnen aanbieden. Beleggers zijn immers op zoek naar producten die op de lange termijn aandacht besteden aan het behoud en de groei van hun vermogen. Sinds de lancering kent het gamma een groot succes (300 miljoen euro beheerd vermogen per eind mei 2017). De beleggingsdoelstelling van de compartimenten is om op middellange termijn groei te genereren via een gediversifieerde portefeuille. Deze portefeuille wordt actief beheerd en biedt een dynamische blootstelling aan renteproducten, aandelen en alternatieve beleggingen via ICBE's (beleggingsfondsen) en directe lijnen.

 

Op welke categorie beleggers zijn deze fondsen gericht?

Slechts weinig beleggers hebben de tijd om de financiële markten grondig op te volgen. Ze beschikken vaak niet over de reactiesnelheid en de expertise die nodig zijn om te kunnen profiteren van opportuniteiten door op het juiste moment in bepaalde activaklassen, geografische regio’s en sectoren te investeren. Via het gamma Moorea GAP krijgen beleggers toegang tot een globale beleggingsoplossing. Het doel is om regelmatig rendement te genereren en de beleggers te begeleiden bij hun projecten op middellange en lange termijn. De beleggers kunnen opteren voor de portefeuille die het best is aangepast aan hun verwachtingen en voorkeuren op het vlak van risico en rendement: conservatief (Conservative), evenwichtig (Balanced) of groei (Growth).

Drie risicoprofielen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de verwachtingen van onze cliënten op het vlak van risico/rendement.

Wat is de beleggingsfilosofie?

Dankzij de 3 compartimenten van Moorea GAP (Conservative, Balanced en Growth) kan de belegger:

  • profiteren van de collectieve expertise van meer dan 100 marktexperts – strategen, portefeuillebeheerders, analisten – die continu de financiële markten afspeuren naar interessante beleggingsopportuniteiten.
  • toegang krijgen tot internationaal gerenommeerde beheerders tegen verminderde kosten, dankzij de toegang tot institutionele aandelen. Het fonds kan investeren in bepaalde ETF’s – beursgenoteerde fondsen die gelinkt zijn aan indexen – die vaak beter in staat zijn om thematische, sectoriële of regionale overtuigingen te vertalen naar concrete beleggingen. Het fonds heeft toegang tot meer dan 200 fondsen en ETF’s, waaronder gerenommeerde beheerders die werden geselecteerd door Lyxor, een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in fondsenanalyse. Dankzij dit platform kan de beheerder zijn overtuigingen vlot vertalen naar de meest geschikte invulling van de portefeuille.
  • profiteren van een ruime diversificatie dankzij een activa-allocatie waarbij gekozen kan worden uit een uitgebreid internationaal beleggingsaanbod (aandelen, obligaties, grondstoffen en alternatieve beleggingen). Deze diversificatie vertaalt zich ook in de onderliggende waarden en staat toe om in te spelen op trends in beheerstijl of sectorrotatie.

« De beleggers hebben toegang tot internationale en gerenommeerde beheerders. »

 

Wat zijn de belangrijkste principes van het beleggingsproces?

De aanpak is pragmatisch en bestaat uit 3 pijlers:

  • Macro-economische en fundamentele analyse vormen de basis waarop beleggingsbeslissingen worden genomen en laten toe om de visie op de verschillende activaklassen verder te verfijnen. Fundamentele en kwantitatieve analyse staan toe om signalen te detecteren op het vlak van economische indicatoren, waarderingen, momentum en marktsentiment. Na analyse van deze factoren wordt een marktscenario geformuleerd, evenals overtuigingen ten aanzien van de verschillende activaklassen en subactivaklassen.
  • Het samenstellen van de portefeuille: op basis van de beleggingsvisie wordt een tactische allocatie uitgewerkt die is aangepast aan de verschillende portefeuilles, waarbij rekening wordt gehouden met de risicobereidheid en het profiel van de belegger. Vervolgens worden doelgericht onderliggende waarden geselecteerd door op zoek te gaan naar portefeuillebeheerders of ETF’s die deze marktovertuigingen reflecteren (sector, beheerstijl, risicoprofiel, ...).
  • Risicocontrole: bij het beheer van de fondsen Moorea GAP wordt rekening gehouden met de risicobereidheid van de belegger op basis van de verschillende beleggersprofielen. De posities en onderliggende waarden worden rigoureus opgevolgd.

 

Hoe worden de risico’s opgevolgd die verbonden zijn aan de onderliggende waarden?

Nadat de onafhankelijke experts van Lyxor een operationele en financiële « due diligence » hebben uitgevoerd op het beleggingsuniversum van fondsen en ETF’s, wordt nauwgezet gecontroleerd of de geselecteerde producten overeenkomen met de marktvisies.

Het analistenteam van Lyxor volgt continu het fondsenuniversum op zodat ze kunnen detecteren wanneer de geselecteerde fondsen afwijken van de beleggingsstijl van de portefeuille of zodat ze nieuwe fondsen kunnen voorstellen in functie van de marktopportuniteiten.

 

Het jaar 2016 en het begin van 2017 werden gekenmerkt door politieke onzekerheid, en deze periode vormde daardoor een grote uitdaging. Hoe hebben de fondsen gepresteerd in deze moeilijke omgeving?

Er waren in deze periode inderdaad verschillende politieke omwentelingen. De Brexit, Donald Trump in het Witte Huis en de Franse presidentsverkiezingen, waarvan het resultaat lange tijd onzeker was, zorgden voor koortsachtige en onvoorspelbare markten. De geopolitieke situatie had een grote invloed op de financiële markten.

De fondsen Moorea GAP hebben zich echter goed staande gehouden in deze moeilijke omgeving en hebben hun doelstellingen behaald: sinds de lancering in mei 2016 groeiden de profielen Balanced en Growth met respectievelijk 4,42% en 8,38%*, met een beperkte volatiliteit (op 30/06/2017, deelbewijs Retail Euro). Volatiliteit is de neiging van een effect om gedurende een bepaalde periode van zijn gemiddelde koers af te wijken.

« 2016 en het begin van 2017 werden gekenmerkt door verschillende politieke omwentelingen. De fondsen Moorea GAP hebben zich echter goed staande gehouden in deze moeilijke omgeving. »

 

Wat zijn de belangrijkste elementen die hebben bijgedragen tot deze performance?

Sinds de lancering hebben de fondsen zich continu aangepast aan de marktomstandigheden:

  • Als reactie op de onzekerheid rond het Britse referendum over de Brexit, kozen de fondsen voor een defensieve aanpak (zie (1) in onderstaande grafiek). Er werd geöpteerd voor een onderweging van risicovolle activa (40% aandelen voor het profiel Balanced) en de blootstelling aan Britse aandelen werd verlaagd tot 3,6% van de portefeuille. Zo was de portefeuille minder gevoelig aan de uiteindelijke ja-stem van de Britten.
  • Na de aankondiging dat Donald Trump was verkozen tot president van de Verenigde Staten, hebben de fondsen hun allocatie in aandelen fors verhoogd (zie (2) in onderstaande grafiek) voor de 3 profielen en vooral voor het profiel Balanced (naar 50%). Daarnaast werd de blootstelling aan Noord-Amerikaanse aandelen opgetrokken van 12% naar 18% van de portefeuille. Deze beslissing heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de performance van het compartiment. In deze context bleek de selectie van fondsen ook een goede keuze, met het fonds Robeco BP US Premium Equities.
  • Sinds begin 2017, en ondanks de onzekerheid omtrent de Franse verkiezingen, hebben de fondsen een consequente allocatie aangehouden op het vlak van aandelen (50% voor het profiel Balanced), die na de eerste verkiezingsronde gaandeweg werd opgetrokken tot 53% (zie (3) in onderstaande grafiek). Daardoor kon het fonds ten volle profiteren van de inhaalbeweging op de Europese aandelenmarkten sinds de aankondiging van de resultaten van de eerste verkiezingsronde. Deze tendens zou volgens de beheerder moeten aanhouden: de aantrekkelijke waarderingen van de Europese aandelen en de bedrijfsresultaten, in het bijzonder de stijgende winstmarges, zouden waarde moeten blijven genereren.

Op sectorieel niveau werd de beheerstijl aangepast in november 2016. De markten vertoonden toen een sterke voorkeur voor cyclische waarden, ten nadele van de meer defensieve waarden. Om van deze beweging te kunnen profiteren, werd de blootstelling aan Europese groeiwaarden verminderd ten voordele van een ETF met Europese value-aandelen, die tot op vandaag in onze portefeuille zit.

Moorea Global Balanced Allocation Portfolio
Evolutie van de aandelenallocatie en de netto-inventariswaarde sinds de lancering

 Bron: Société Générale Private Banking, 31/05/2017
* De weergegeven cijfers en rendementen zijn inclusief beheerkosten, maar houden geen rekening met instapkosten en taksen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. De cijfers en rendementen zijn uitgedrukt in euro en houden rekening met de geherinvesteerde winsten.

 

Wat is de huidige positionering en hoe kunnen de fondsen hiervan profiteren?

De heropleving van de economische cyclus en de inflatie rechtvaardigen de grotere blootstelling aan de aandelenmarkten. De voorkeur gaat uit naar de ontwikkelde landen en meer bepaald naar de eurozone, waar de waarderingen aantrekkelijker zijn dan het wereldwijde gemiddelde en de winstmarges aan het stijgen zijn. De economische opleving, de stijging van de inflatie en de nieuwe economische politiek zullen op de staatsobligaties wegen, terwijl de bedrijfsobligaties van het type Investment Grade* hiervan zouden moeten profiteren. Daarom werd de blootstelling aan staatspapier verlaagd. De fondsen kiezen voor Investment Grade emittenten en gaan op zoek naar bijkomende groeimotoren zoals achtergestelde financiële obligaties.

*Deze obligaties worden uitgegeven door organismen met een hoge rating en worden dus beschouwd als minder risicovol.

 HOOFDPUNTEN

 • Een nieuwe generatie multi-activafondsen.

 • De beleggingen gebeuren via fondsen/ ETF’s (open architectuur) tegen lagere (institutionele) kosten.

 • Een actief allocatiebeheer tussen de verschillende activaklassen, waarbij de onderliggende waarden
 worden geselecteerd op basis van de verwachtingen van de experts van Société Générale Private
 Banking, promotor van het fondsengamma Moorea Fund.

 • 3 verschillende risicoprofielen: Conservative, Balanced en Growth.

 • Het portefeuillebeheer volgt een rigoureus proces, waarbij de risico’s van de portefeuille nauwgezet
 worden opgevolgd.

 • Transparantie en een eenvoudige toegang: dagelijkse liquiditeit, bevek die voldoet aan UCITS.

 

 DE RISICO’s

 De portefeuilles zijn hoofdzakelijk onderhevig aan de volgende risico’s:

 Marktrisico: In welke mate is de belegger in staat om verliezen te dragen die verbonden zijn aan factoren
 die de performance op de financiële markten beïnvloeden? Dit risico kan niet worden uitgeschakeld door
 te diversifiëren. Het compartiment biedt geen kapitaalgarantie. De performance is onderhevig aan
 marktschommelingen, die kunnen leiden tot een (gedeeltelijk) verlies van het geïnvesteerde kapitaal.

 Kredietrisico: Het risico dat het compartiment geld verliest omdat een emittent niet in staat is om zijn
 financiële verplichtingen na te komen, zoals bv. terugbetaling van de hoofdsom.

 Liquiditeitsrisico: Het risico dat een positie in de portefeuille niet kan worden verkocht, geliquideerd of
 afgesloten binnen een bepaalde periode en tegen beperkte kosten.

 Tegenpartijrisico: Het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft alvorens de transactie definitief kan
 worden afgewikkeld in de vorm van een geldstroom.

 Operationeel risico: Het risico dat het systeem, de processen of de controles van het compartiment (of
 zijn dienstverleners) in gebreke blijven of vertraging oplopen, wat verliezen zou kunnen teweegbrengen
 voor het compartiment.

 Concentratierisico: Het risico op significante verliezen als het compartiment een grote positie aanhoudt
 in een belegging die in waarde daalt of op een andere manier wordt geïmpacteerd, bv. ook wanneer de
 emittent in gebreke blijft.

 

ESSENTIËLE INFORMATIE

  Moorea Global Conservative
Allocation Portoflio
Moorea Global Balanced
Allocation Portoflio
Moorea Global Growth
Allocation Portfolio
 Aanbevolen
 beleggingsperiode
3-5 jaar 3-5 jaar 5-7 jaar
 Code ISIN Part RE LU1506378568 (opgericht op 25/10/2016)   LU1391858112 (opgericht op 09/05/2016) LU1391859516 (opgericht op 09/05/2016) 
 Code ISIN Part RE-D LU1558111024 (opgericht op 06/02/2017)  LU1391858203 (opgericht op 25/10/2016)  LU1391859607 (opgericht op 06/02/2017) 
 Maximum jaarlijkse
 beheerkosten
1,00% (inclusief een maximale distributievergoeding van 0,80%, te betalen aan de verdeler)  1,25% (inclusief een maximale distributievergoeding van 1,00%, te betalen aan de verdeler)   1,50% (inclusief een maximale distributievergoeding van 1,20%, te betalen aan de verdeler)
 Geschatte jaarlijkse
 lopende kosten
Kapitalisatie: 2,09% - Distributie: 2,09%   Kapitalisatie: 2,27% - Distributie: 2,00%  Kapitalisatie: 2,78% - Distributie: 2,75%
 Instapkosten 5% (max) 5% (max) 5% (max)
 Uitstapkosten Geen   Geen Geen 
 Legale vorm  Luxemburgse SICAV (UCITS)   
 Beheervennootschap  Societe Generale Private Wealth Management S.A.   
 Beheerder  SG 29 Haussmann
 Bewaarbank &
 administratief agent
 Societe Generale Bank & Trust S.A.
 Vervaldatum  Geen
 Munteenheid  EUR
 Minimum aantal
 aandelen per
 inschrijving
 1 aandeel
 Minimum bedrag per
 inschrijving
 250 EUR 
 Initiële waarde van het
 aandeel
 250 (1 aandeel). De liquidatiewaarde van het compartiment wordt
 gepubliceerd in L’Echo & De Tijd en op
 www.sgpwm.societegenerale.com. Bovendien is deze waarde gratis
 op te vragen bij Société Générale Private Banking België.
 Waardering  Dagelijks
 Inschrijvingen/terugkoop  Dagelijks
 Fiscaliteit  De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van de
 belegger en kan ook wijzigen in de toekomst.
 TOB: voor kapitalisatieaandelen moet bij verkoop 1,32% worden betaald
 (max. 4 000 EUR) en voor distributieaandelen 0%.
 Roerende voorheffing:
 • Meerwaarden: als het fonds voor meer dan 25% belegd is in
 vastrentende producten, moeten  de natuurlijke personen die
 geïnvesteerd hebben in dit compartiment een roerende voorheffing
 van 30% betalen op de inkomsten die voortkomen uit de vastrentende
 producten in dit compartiment en dit voor de volledige bezitsduur van de
 effecten.
 • Dividenden: voor distributieaandelen moet een roerende voorheffing van
 30% betaald worden op de waarde van de dividenden.
 Klachtenbeheer  Bij klachten kan u zich in eerste instantie wenden tot Société Générale
 Private Banking: customercare@sgpriv.be. Krijgt u daar geen
 genoegdoening, neem dan contact op met de Ombudsman:
 ombudsman@ombudsfin.be

 

OVER MOOREA FUND

De beheermaatschappij Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) is een in Luxemburg gevestigde dochteronderneming van Société Générale Bank and Trust. SGPWM werd in 2009 opgericht en beheerde in december 2016 een vermogen van bijna 4 miljard euro. De SICAV Moorea Fund naar Luxemburgs recht werd opgericht door SGPWM. De SICAV voldoet aan de UCITS-regelgeving en biedt beleggers toegang tot de expertise van Société Générale Private Banking op het vlak van aandelen, obligaties, meerdere activaklassen en absolute rendementen.


DISCLAIMER


Waarschuwing
De inhoud van dit document heeft niet als doel een beleggingsdienst of een beleggingsadvies te verschaffen. De informatie die erin is opgenomen heeft als doel de lezer informatie ter beschikking te stellen die nuttig kan zijn bij het nemen van een beslissing. Ze vormt in geen geval gepersonaliseerde aanbevelingen. De lezer mag hieruit geen enkel juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies afleiden. De informatie over de prestaties uit het verleden die eventueel worden gereproduceerd, vormen in geen geval een garantie voor toekomstige prestaties. Ook mag het document niet worden beschouwd als een aansporing, een verzoek of een aanbod om te beleggen in de activacategorieën die erin vermeld staan.
De lezer wordt gewaarschuwd voor het feit dat het doorgeven van beursorders een perfecte kennis vereist van de regelgeving en van de werking van de markten. Alvorens te beleggen, moet hij zich bewust zijn van de snelle schommelingen die zich kunnen voordoen op bepaalde markten en het speculatieve karakter ervan of hun gebrek aan liquiditeit. Het is mogelijk dat sommige activa of activacategorieën die in het document vermeld staan geen geschikte beleggingen zijn voor de lezer. In sommige gevallen houdt de uitgevoerde belegging zelfs een risico voor aanzienlijk kapitaal in dat niet op voorhand kan worden bepaald en dat mogelijk zelfs hoger kan zijn dan de oorspronkelijke beleggingen.
Bijgevolg is de lezer, alvorens een beslissing te nemen om te beleggen, ertoe gehouden zich te richten tot zijn beleggingsadviseur of financieel tussenpersoon om gepersonaliseerd advies in te winnen zodat hij de kenmerken van de beoogde beleggingen kan inschatten en de bijzondere risico’s die inherent zijn aan deze beleggingen, teneinde te kunnen bepalen of de beoogde belegging verenigbaar is met zijn profiel en zijn beleggingsdoelstellingen.

Potentiële beleggingsrisico’s
Risico op kapitaalverlies, renterisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, risico verbonden aan het discretionair beheer en wisselkoersrisico,enz.

Risico-en opbrengstprofiel volgens UCITS
Deze risico-classificatie is een synthetische risico- en rendementsindicator (SRRI) zoals vereist voor ICBE’s die voldoen aan de UCITS-regelgeving. Het compartiment is een absoluut-rendementcompartiment overeenkomstig de richtlijnen van het European Securities Committee (ESC). De SRRI werd berekend op basis van de maandelijkse volatiliteit over een periode van vijf jaar van portefeuilles die volgens dezelfde strategie beheerd worden.
De berekening van de risico- en rendementsindicator voor ICBE’s moet gebeuren volgens het rooster van de volatiliteitsintervallen op jaarbasis zoals hieronder voorgesteld. Dit rooster geeft de intervallen weer die de stijging van het risiconiveau weerspiegelen dat gedragen wordt door het compartiment, met andere woorden de positie van het compartiment op deze risicoschaal.
1 Minder dan 0,50%
2 Tussen 0,50% et 2% (niet inbegrepen)
3 Tussen 2% et 5% (niet inbegrepen)
4 Tussen 5% et 10% (niet inbegrepen)
5 Tussen 10% et 15% (niet inbegrepen)
6 Tussen 15% et 25% (niet inbegrepen)
7 Meer dan de 25%
U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus van het compartiment, het KIID-document, de periodieke verslagen, de jaarrekeningen en de statuten, die gratis in het Frans en Nederlands verkrijgbaar zijn bij de financiële dienstverlener Société Générale Private Banking België en in het hoofdkantoor van Moorea Fund.
Beleggers moeten het document met essentiële beleggersinformatie lezen alvorens te beslissen om te beleggen.

Vincent Delpech Beheerder van het fondsengamma Global Allocation Portfolio (GAP) Arpege