!css
Oplossingen op maat

Moorea Fund Selection Europe

Beheerd door Société Générale Private Wealth Management

Wettelijke documenten

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen die u hieronder kan terugvinden.

Basisgegevens

Een compartiment van de Luxemburgse SICAV Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

 • Klasse RE Kapitalisatiedeelbewijzen LU0859660069
 • Klasse RE-D Distributiedeelbewijzen LU0859660143

Intekenen kan vanaf 1 aandeel.
Looptijd: onbepaalde duur.

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Beleggingsbeleid

Moorea Fund - Selection Europe zal minstens 85 % van zijn activa beleggen in aandelen/units van de master genaamd 29 Haussmann Selection Europe*. De doelstelling van de master is het “optimaliseren van de prestatie door hoofdzakelijk te beleggen in Europese aandelen (binnen en buiten de Eurozone)”. Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa aanhouden in een of meer van volgende instrumenten: accessoire liquide middelen; financiële derivaten (die alleen voor hedgingdoeleinden mogen worden gebruikt) en roerende en onroerende goederen (die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn werkzaamheid). 

* 29 Haussmann Selection Europe maakt geen deel uit van het openbaar aanbod in België.

Risico's

De huidige risicoklasse van het compartiment is 6.

De SRRI werd berekend op basis van de maandelijkse volatiliteit over een periode van vijf jaar van portefeuilles die volgens dezelfde strategie beheerd worden. De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Tegenpartijrisico:
Dit verwijst naar het risico op insolventie van een tegenpartij, die uitmondt in wanbetaling. Het compartiment kan aan het tegenpartijrisico worden blootgesteld als gevolg van het gebruik van afgeleide OTC-contracten die door onderlinge instemming werden gesloten met een kredietinstelling. Het compartiment is zodoende blootgesteld aan het risico dat een van die kredietinstellingen niet in staat is haar engagementen krachtens deze overeenkomsten na te komen. De NIW kan schommelen als gevolg van de financiële instrumenten die de portefeuille bevatten en de prestatie van het compartiment kan dus afwijken van de vooropgestelde doelstellingen.

Liquiditeitsrisico:
Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het fonds.

Kredietrisico:
Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel Risico:
Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Markt Risico:
De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratie Risico:
Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever. 

Kosten

A. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

 • Instapvergoeding: 5,00 %
 • Uitstapvergoeding: geen

B. Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken 

 • Lopende kosten: 2,93 %

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

 • De instap- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. De instapkosten worden in mindering gebracht van het belegde kapitaal.
 • De lopende kosten kunnen variëren van het ene jaar op het andere.
 • Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

Fiscaliteit

A. Beurstaks

 • Distributiedeelbewijs: 0 %
 • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32 % bij verkoop (max. 4000 EUR)

B. Roerende voorheffing

 • Meerwaarden: 0 %
 • Dividenden: Bij het distributiedeelbewijs wordt 30 % roerende voorheffing afgehouden op het dividend.

Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Klachtendienst

Met eventuele klachten over onze beleggingsproducten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).