!css
Oplossingen op maat

Moorea Fund Flexible Allocation Fund

Beheerd door Société Générale Private Wealth Management

Wettelijke documenten

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen die u hieronder kan terugvinden.

Basisgegevens

Een compartiment van de Luxemburgse SICAV Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

 • Klasse RE Kapitalisatiedeelbewijzen LU1278756777
 • Klasse RE-D Distributiedeelbewijzen LU1278756850

Intekenen kan vanaf 1 aandeel.
Looptijd: onbepaalde duur.

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Beleggingsbeleid

Moorea Flexible Allocation Fund is een fonds-van-fondsenstrategie die ernaar streeft om een portefeuille van fondsen op te bouwen via een flexibel beheerbeleid ("gemengde fondsen"). De beleggingsdoelstelling is om kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te genereren. Moorea Flexible Allocation Fund legt de klemtoon op een gepaste risicodiversificatie en een uiteenlopend risicoprofiel als een functie voor de onderliggende visies en strategieën van de beheerder.

De globale allocatie zal voortvloeien uit een selectie van het onderliggende fondsenuniversum: activa die aangehouden worden in de portefeuille zullen gespreid worden over verschillende activaklassen, geografische regio's, deviezen of sectoren, zonder enige specifieke beperking wat betreft het aandeel van een welbepaalde beleggingscategorie. Het compartiment zal meestal gemiddeld 10 onderliggende fondsen aanhouden (maximaal 15 fondsen). Aanvullend kan het compartiment ook beleggen in geldmarktinstrumenten of cash (tot 20% van zijn nettoactiva). Door gebruik te maken van verschillende beheerders en stijlen, wordt de beleggingsstrategie niet blootgesteld aan het risico dat gekoppeld is aan het gebruik van één enkele beheerder en één enkele stijl en wordt de volatiliteit van de portefeuille verlaagd. Het compartiment kan beleggen in fondsen die zijn uitgedrukt in om het even welke munteenheid. Een niet-basisvalutablootstelling kan afgedekt worden tegenover de basisvaluta om de wisselkoersrisico's tot een minimum te beperken. 

Risico's

De huidige risicoklasse van het compartiment is 3.

De SRRI werd berekend op basis van de maandelijkse volatiliteit over een periode van vijf jaar van portefeuilles die volgens dezelfde strategie beheerd worden. De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.

Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Tegenpartijrisico:
Dit verwijst naar het risico op insolventie van een tegenpartij, die uitmondt in wanbetaling. Het compartiment kan aan het tegenpartijrisico worden blootgesteld als gevolg van het gebruik van afgeleide OTC-contracten die door onderlinge instemming werden gesloten met een kredietinstelling. Het compartiment is zodoende blootgesteld aan het risico dat een van die kredietinstellingen niet in staat is haar engagementen krachtens deze overeenkomsten na te komen. De NIW kan schommelen als gevolg van de financiële instrumenten die de portefeuille bevatten en de prestatie van het compartiment kan dus afwijken van de vooropgestelde doelstellingen.

Liquiditeitsrisico:
Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het fonds.

Kredietrisico:
Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel Risico:
Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Markt Risico:
De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratie Risico:
Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever. 

Kosten

A. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

 • Instapvergoeding: 5,00 %
 • Uitstapvergoeding: geen

B. Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken 

 • Lopende kosten: 2,15 %

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

 • De instap- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen. De instapkosten worden in mindering gebracht van het belegde kapitaal.
 • De lopende kosten kunnen variëren van het ene jaar op het andere.
 • Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

Fiscaliteit

A. Beurstaks

 • Distributiedeelbewijs: 0 %
 • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32 % bij verkoop (max. 4000 EUR)

B. Roerende voorheffing

 • Meerwaarden: Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.
 • Dividenden: Bij het distributiedeelbewijs wordt 30% roerende voorheffing afgehouden op het dividend.

Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Klachtendienst

Met eventuele klachten over onze beleggingsproducten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).