!css
Oplossingen op maat

Accent Fund Equity World

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

Beleggingsbeleid

Accent Fund Equity World streeft naar een rendement door minimaal 85% van zijn vermogen te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen. Het compartiment heeft een langetermijnbeleggingspolitiek en bekommert zich minder om de eventuele marktschommelingen op korte termijn.

De portefeuille is evenwichtig verdeeld over verschillende regio’s en sectoren. Daarom zal het compartiment nooit meer dan 20% van zijn vermogen beleggen in één sector. Omdat het compartiment vooral bestemd is voor de Europese belegger belegt het voor minstens 50% in de Europese  aandelenmarkten. Beleggingen in groeilanden behoren ook tot de mogelijkheden, maar zullen nooit meer uitmaken dan 25% van het compartiment. De aandelenselectie gebeurt hoofdzakelijk op fundamentele criteria. Dit betekent dat de selectie vooral zal gebaseerd zijn op elementen als winstgroei, waardering en sterkte van de balans. Aandelen van bedrijven die duidelijke inbreuken plegen op sociale, ethische of milieureglementeringen komen niet in aanmerking voor opname in het compartiment. Om het aandelen-en deviezenrisico van het compartiment in te dekken kan eventueel beroep gedaan worden op derivaten.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.

Compartiment Accent Fund Equity World
Categorie Aandelen
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE0167678623
Type deelbewijs Kapitalisatie
Klasse C
Valuta EUR
Minimum belegging 10 aandelen
Vervaldag Geen
KIID  
Factsheet  
NIW 8/08/2018 €  312,87

Risico's

Dit cijfer is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Accent Fund Equity World valt onder zijn huidige categorie omwille van zijn blootstelling aan de aandelenmarkten. Het gebruik van derivaten is toegelaten om bepaalde marktrisico’s af te dekken of om snel de globale allocatie te wijzigen binnen de toegestane grenzen. In deze context heeft de aanwezigheid van derivaten geen impact op het risicoprofiel van de portefeuille.

Beschrijving van risico’s die van wezenlijke relevantie zijn maar niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze in de indicator zijn opgenomen:
Wisselrisico: wisselkoersschommelingen tussen valuta’s of het omwisselen van de ene valuta naar de andere kunnen de waarde van de beleggingen van het fonds zowel doen stijgen als dalen.

Kosten

Instapkosten max. 2%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,52%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie
Beurstaks 1,32% (max. € 4000)
Roerende voorheffing meerwaarden Geen

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.