!css

Moorea Fund Multi-Manager US Equity

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

Het compartiment streeft op lange termijn naar kapitaalgroei, voornamelijk door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse aandeleneffecten. Het Compartiment volgt een multibeheerderaanpak, wat betekent dat elke vermogensbeheerder onafhankelijk werkt. 70% van het nettovermogen van het Compartiment wordt belegd in een geconcentreerde portefeuille met aandelen van Amerikaanse largecaps. 30% van het nettovermogen van het Compartiment wordt belegd in een sterk gediversifieerde portefeuille met aandelen van Amerikaanse smallcaps

Aandelen van Amerikaanse largecaps.
Ten minste 67% van het vermogen van deze substrategie wordt belegd in aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of het grootste deel van hun economische activiteit verrichten in de VS.
De portefeuille omvat bij benadering 20 tot 40 bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500-index of de Russell 1000-index. De portefeuille kan ook posities in Canadese bedrijven bevatten. Voorts kan aanvullend belegd worden in schuldeffecten, liquiditeiten en kasequivalenten.

Aandelen van Amerikaanse smallcaps.
De doelstelling van de substrategie bestaat erin een rendement te genereren dat hoger is dan dat van zijn referentie-index (Russell 2000) door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de VS en waarvan de marktkapitalisatie niet meer bedraagt dan die van het bedrijf van de Russell 2000 Value-index met de hoogste marktkapitalisatie. De portefeuille bevat maximaal 150 bedrijven.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Compartiment Moorea Fund Multi-Manager US Equity
Categorie Aandelen
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU1648217575 LU1648217658
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RU RU-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Risico's

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

Het compartiment is op dit ogenblik gesitueerd op niveau 5 van de synthetische risico-indicator, door beleggingen in aandelen, converteerbare obligaties, gestructureerde producten en afgeleide producten.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 2,20% 2,46%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden Geen Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.Moorea Fund Multi Manager US Equity

Download hier de volledige brochure.

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.