!css

Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om op middellange termijn groei te genereren voor beleggers op basis van een gediversifieerde portefeuille. De portefeuille zal actief beheerd worden door middel van een dynamische blootstelling aan renteproducten, aandelen en alternatieve beleggingen via ICBE's en rechtstreekse lijnen. Het globale risico van het compartiment is bedoeld om verenigbaar te zijn met dat van een evenwichtige portefeuille.

Het compartiment zal hoofdzakelijk rechtstreeks of onrechtstreeks beleggen in renteproducten, variabel rentende instrumenten, aandelen en alternatieve fondsen die in overeenstemming zijn met de UCITS-regels. Het compartiment is eveneens gemachtigd om te beleggen in gestructureerde producten, zoals EMTN's en gekwalificeerde roerende waardecertificaten.

Het compartiment mag niet beleggen in ABS'en, MBS'en of CDS'en. Bijkomende kan het compartiment beleggen in geldmarktinstrumenten of in cash (tot 20% van zijn nettoactiva).

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com en in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.

Compartiment Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio
Categorie Gemengd
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU1391858112 LU1391858203
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

Het compartiment is momenteel ingeschaald op niveau 4 van de synthetische risico-indicator doordat het compartiment gediversifieerd kan beleggen in verschillende activaklassen en dit zonder beperkingen inzake geografische spreiding, munt of sectorfocus. Het compartiment kan zo optimaal inspelen op opportuniteiten wereldwijd.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 2,22% 2,21%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio

Download hier de volledige brochure.

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.