!css

Moorea Fund Gestion Patrimoniale

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

Het compartiment heeft als doel beter te presteren dan de markt voor bedrijfsobligaties op een beleggingshorizon van 3 à 5 jaar, en dit met minder volatiliteit. Het compartiment zal zich niet meten aan een bepaalde benchmark en streeft een absoluut rendement na.

Het compartiment «Moorea Gestion Patrimoniale» zal zowel beleggen in vastrentende activa als in aandelen. Het compartiment kan beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktproducten en gestructureerde producten afhankelijk van de economische omstandigheden en de verwachtingen van het beleggingsteam.

De strategie van het compartiment zal bestaan in 1) het beheer van de allocatie van middelen tussen de vastrentende component (de «fixed income» korf) en de aandelencomponent (de aandelenkorf die hoofdzakelijk bestaat uit aandelengebaseerde gestructureerde producten die een inkomen genereren), en 2) de selectie van individuele effecten voor elke component. De allocatie tussen de twee componenten zal worden bepaald door een top-down analyse, terwijl de selectie van individuele effecten zal gebeuren op basis van fundamentele analyse en een bottom-up benadering. De blootstelling aan de risicodragende aandelenkorf zal nooit meer bedragen dan 50% van de activa van het compartiment. Het compartiment wordt ingedekt tegen wisselkoersrisico’s.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com en in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.

Compartiment Moorea Fund Gestion Patrimoniale
Categorie Gemengd
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU0538387076 LU0859659996
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Risico's

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

Het compartiment is momenteel ingeschaald op niveau 4 van de synthetische risico-indicator doordat het compartiment gediversifieerd kan beleggen in verschillende activaklassen en dit zonder beperkingen inzake geografische spreiding, munt of sectorfocus. Het compartiment kan zo optimaal inspelen op opportuniteiten wereldwijd.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,79%
Prestatievergoeding 15,00% van de stijging van de NIW op de performance boven de 6%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.Moorea Fund Gestion Patrimoniale

Download hier de volledige brochure.

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.