!css

Moorea Fund Floating Rate Income

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

Het compartiment heeft als doel inkomsten en kapitaalgroei te genereren door een dynamische blootstelling aan schuldinstrumenten in euro met variabele rentevoet. Het compartiment is bedoeld om antwoord te bieden op stijgende rentevoeten.

Het compartiment zal vooral beleggen in schuldinstrumenten met variabele rentevoet. Schuldinstrumenten met variabele rentevoet zijn obligaties en gestructureerde producten waarvan de interesten (coupons of bonus) variabel zijn. Het compartiment zal minstens 50% beleggen in obligaties van investment grade die door bedrijven, overheden of openbare instellingen in euro zijn uitgegeven. In de categorie investment grade wordt de kredietwaardigheid doorgaans als goed beschouwd en gaat men er van uit dat de capaciteit om financiële verplichtingen na te komen hoog is. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag is dus groot. De gemiddelde modified duration van de portefeuille zal onder 1 worden gehouden. Dit is een maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. De duration houdt rekening met de couponrente, de coupondata, de eindvervaldag en de terugbetalingsprijs van de obligatie. Het geeft de gemiddelde tijdsduur weer die nodig is om alle inkomsten (couponopbrengst en kapitaal) van een obligatie te innen.

Het compartiment zal niet meer dan 30% van de netto-activa beleggen in high yield-instrumenten of in instrumenten zonder rating. High Yield obligaties zijn obligaties die uitgegeven worden door minder kredietwaardige emittenten en dus meer risico inhouden. De gemiddelde rating van de portefeuille zal boven BBB- (rating van S&P) worden gehouden. Meer informatie over deze ratings kan u hier vinden. Het compartiment kan eventueel tot 20% beleggen in gestructureerde obligaties met variabele bonus. Het compartiment kan eventueel beleggen in geldmarktinstrumenten. Wisselkoersrisico's als gevolg van een belegging in schuldinstrumenten die niet in euro zijn uitgegeven, worden in principe tegen de euro afgedekt.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Compartiment Moorea Fund Floating Rate Income
Categorie Obligaties
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU1115951946 LU1115981182
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Risico's

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

Het compartiment is op dit ogenblik gepositioneerd op niveau 2 van de synthetische risico-indicator. Het objectief van het compartiment is om een identiek risico niveau te handhaven door enkel in “investment grade” schuldpapier te investeren. In geval van een neerwaartse bijstelling van de rating van een uitgever, kan het risico-profiel van het compartiement tijdelijk toenemen.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,03% 1,13%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.Moorea Floating Rate Income

Download hier de volledige brochure.

1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.