!css

Moorea Fund Euro High Yield Short Duration

Compartiment van de bevek Moorea Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus en de KIID.

Beleggingsbeleid

Het compartiment poogt rendement te behalen via investeringen in een gediversifieerde portefeuille bestaande uit voornamelijk hoog renderend schuldpapier uitgegeven door overheden, bedrijven of publieke instanties, voornamelijk uitgedrukt in Euro, met een verwachte gemiddelde looptijd van minder dan 3 jaar.

Het compartiment zal investeringen opzoeken in hoog renderend, vastrentend bedrijfs- en/of overheids-schuldpapier. Het betreft schuldpapier dat uitgegeven wordt door buitenlandse bedrijven of overheden of overheidsagentschappen of hieraan gelieerde instanties. Daarenboven kan het compartiment bijkomend investeren in hoog renderend schuldpapier in niet Euro munten. Investeringen in schuldpapier dat niet uitgedrukt is in Euro mogen echter niet meer bedragen dan 10% van de netto activa van het compartiment.Het valutarisico, voortkomend uit investeringen in schuldpapier dat niet in Euro uitgedrukt is, zal over het algemeen ingedekt worden ten opzichte van de Euro.

Het compartiment kan investeren in schuldpapier met een rating S&P van minstens B- op het moment van de investering en in effecten die geen rating hebben als de beheerder van mening is dat het risico van de effecten op moment van investering beschouwd wordt als evenwaardig aan het risico van een bedrijf met minstens een B- rating. Nochtans is het de verwachting van de beheerder dat het compartiment overwegend zal investeren in effecten met een rating beneden “investment grade” (namelijk in effecten met een respectievelijke rating lager dan BBB- of Baa3 door S&P en Moody’s). Meer informatie over deze ratings kan u hier vinden.   

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt op www.fundinfo.com.

Compartiment Moorea Fund Euro High Yield Short Duration
Categorie Obligaties
Rechtsvorm Compartiment van Moorea Fund, bevek naar Luxemburgs recht
ISIN code LU0979136255 LU0979136339
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse RE RE-D
Valuta EUR
Minimum belegging 1 deelbewijs
Vervaldag Geen
KIID    

Risico's

Het investeringsproces start met het definiëren van een risico budget met betrekking tot de beweeglijkheid om in lijn te blijven met het risico-profiel van het compartiment.

De synthetische risico-indicator van het compartiment bevindt zich op dit moment op niveau 3, aangezien het compartiment belegt in een reeks emittenten van hoge en van gemiddelde kredietwaardigheid waarvan het merendeel van goede kwaliteit of hoogrendementsbedrijfsobligaties zijn op middellange termijn.

De historische gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet noodzakelijk een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er is geen garantie dat de opgegeven risico- en opbrengstprofiel categorie ongewijzigd zal blijven en het compartiment kan mettertijd naar een andere categorie verschuiven. Indeling in de laagste categorie duidt niet op een risicoloze belegging.

Het compartiment kan ook blootgesteld zijn aan volgende risico’s waar de bovenstaande risico-indicatoren niet afdoende rekening mee houden:

Tegenpartijrisico: Dit verwijst naar het risico van een failliet van een tegenpartij met als gevolg geen terugbetaling. Het compartiment kan blootgesteld zijn aan tegenpartij-risico door het gebruik van OTC afgeleide producten, afgesloten met een een kredietinstelling door wederzijdse toestemming.

Liquiditeitsrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest of verhinderd wordt om meerwaarden te realiseren als het niet in staat is een effect te verkopen op het ogenblik en tegen de prijs die het meest gunstig zijn voor het compartiment.

Kredietrisico: Dit verwijst naar het risico dat het compartiment geld verliest wanneer een emittent niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, zoals de terugbetaling van de hoofdsom en/of de interest op een effect.

Operationeel risico: Dit verwijst naar een storing of vertraging van het systeem, de processen of beheersfuncties van het compartiment of van zijn service providers, die zouden kunnen leiden tot financiële verliezen voor het compartiment.

Marktrisico: De mogelijkheid voor een belegger om verliezen te lijden wegens de algemene prestatie van de financiële markten.

Concentratierisico: Dit is het risico op significante verliezen als het compartiment een groot belang heeft in een bepaalde belegging, een geografische zone of een sector die in waarde daalt of op één of andere manier onder druk staat, inclusief een failliet van de uitgever.

Kosten

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Instapkosten max. 5%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 1,27% 1,26% 

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Hierin zit niet de commissie inbegrepen bij overpresteren van de referentie-index, noch de brokerkosten, met uitzondering van de instapkosten/uitstapkosten per beleggingsfonds bij verkoop of aankoop van deelbewijzen van een ander beleggingsfonds.

2 Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving en reglementering. Afhankelijk van het land waarin u gedomicilieerd bent, kan dit een impact hebben op uw belegging. Wij raden u aan uw fiscaal expert te raadplegen voor meer informatie.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.