!css

Accent Fund Short Term Bonds

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

Beleggingsbeleid

Accent Fund Short Term Bonds voert een actief beheer in kortlopende obligaties en geldmarktinstrumenten in euro waarbij de resterende looptijd van de obligaties maximaal 3 jaar bedraagt. De betreffende obligaties zijn leningen uitgegeven door emittenten met een goede  kredietwaardigheid, bij voorkeur investment grade (d.i. minimum kredietstatus BBB-). Dit kunnen zowel overheids- als bedrijfsobligaties zijn. Meer informatie over deze ratings kan u hier vinden.   

De geldmarktinstrumenten bevatten voornamelijk schuld-effecten op korte termijn, schatkistcertificaten en obligaties met een resterende looptijd van minder dan één jaar.

In uitzonderlijke marktomstandigheden die de belangen van de aandeelhouders negatief zouden kunnen schaden, kan het compartiment tot 100% van zijn activa beleggen in liquiditeiten en thesaurieinstrumenten in euro.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.

Compartiment Accent Fund Short Term Bonds
Categorie Obligaties
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE0948338661 BE0948337655
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse C
Valuta EUR
Minimum belegging 10 aandelen
Vervaldag Geen
KIID    
Factsheet  
NIW 14/11/2018 € 268,97 € 248,42

Risico's

Dit cijfer is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Accent Fund Short Term Bonds valt onder zijn huidige categorie omwille van het beperkte krediet- en duratierisico, de afwezigheid van wisselrisico en zijn gevoeligheid aan scherpe bewegingen van de marktrente.

Beschrijving van risico’s die van wezenlijke relevantie zijn maar niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze in de indicator zijn opgenomen:
Kredietrisico (lage risico): de waarde van de portefeuille kan worden beïnvloed door wijzigingen in de verwachtingen ten aanzien van het vermogen van bepaalde obligatie-uitgevers om hun verplichtingen na te komen voor wat betreft terugbetalingen van hoofdsom en rente.

Kosten

Instapkosten max. 2%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 0,41%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.