!css

Accent Fund SG Private Portfolio Bonds

Compartiment van de bevek Accent Fund, beheerd door Société Générale Private Wealth Management

U wordt verzocht om, alvorens in te schrijven, kennis te nemen van het volledige prospectus, het KIID-document en de periodieke verslagen.

Beleggingsbeleid

SG Private Portfolio Bonds heeft als doelstelling een evenwichtig gespreide obligatieportefeuille te beheren. Het compartiment belegt minimaal 80% in leningen die van investment grade kwaliteit zijn (minimum kredietstatus BBB-). De resterende 20% kan geïnvesteerd worden in leningen met minimum kwaliteit B+. Meer informatie over deze ratings kan u hier vinden.   

Het compartiment heeft de mogelijkheid om te beleggen in staatsleningen, bedrijfsobligaties, financiële leningen en converteerbare obligaties.

Ook gestructureerde instrumenten die de kenmerken hebben van een obligatie komen in aanmerking. Ook op deviezenvlak is een ruime diversificatie mogelijk, maar 50% van het compartiment moet steeds in euro belegd zijn.

Aanbevolen beleggingsperiode:  

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”.

Compartiment Accent Fund SG Private Portfolio Bonds
Categorie Obligaties
Rechtsvorm Compartiment van Accent Fund NV, bevek naar Belgisch recht
ISIN code BE0948631685 BE6284728019
Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Klasse P
Valuta EUR
Minimum belegging € 25.000
Vervaldag Geen
KIID    
Factsheet  
NIW 14/11/2018 € 328,13 € 327

Risico's

Dit cijfer is bepaald op basis van het verleden. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van de indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

SG Private Portfolio Bonds valt onder zijn huidige categorie omwille van zijn blootstelling aan de obligatiemarkten en zijn gevoeligheid aan scherpe bewegingen van de marktrente.

Beschrijving van risico’s die van wezenlijke relevantie zijn maar niet noodzakelijkerwijs op een adequate wijze in de indicator zijn opgenomen:
Inflatierisico: het fonds bevat verschillende obligaties waardoor het gevoelig is voor een aantrekkende inflatie. Stijgende inflatie of inflatieverwachtingen kunnen de marktrente doen stijgen waardoor de obligatiekoersen dalen. Dit kan de waarde van het fonds negatief beïnvloeden.

Kosten

Instapkosten max. 3%
Uitstapkosten Geen
Lopende kosten 0,58%

De lopende kosten1 die u betaalt, worden aangewend om de beheerskosten van het compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Fiscaliteit2

Type deelbewijs Kapitalisatie Distributie
Beurstaks 1,32%
(max. € 4000)
Geen
Roerende voorheffing meerwaarden 30%3 Geen
Roerende voorheffing dividenden Geen 30%

Met eventuele klachten kunt u terecht bij uw financieel adviseur of bij onze klachtendienst, Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent; of u kunt een email sturen naar customercare@sgpriv.be. Indien u niet tevreden bent, of indien het geschil niet opgelost raakt, kunt u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II laan 8, Bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Interesse of vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.1 Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in december 2017 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapkosten betaald door het compartiment voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB. Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het prospectus.

2 Het compartiment is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

3 Aangezien het compartiment meer dan 10% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen, betalen natuurlijke personen die ingeschreven hebben op het kapitalisatiedeelbewijs een roerende voorheffing van 30% op inkomsten die tijdens de bezitsduur (on)rechtstreeks voortkomen uit activa belegd in schuldvorderingen.