!css

Juridische informatie

Deze website is uitgegeven door en eigendom van Société Générale Private Banking NV.

Société Générale Private Banking NV is een kredietinstelling naar Belgisch recht en onderworpen aan de controle en het toezicht van de Nationale Bank Van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Société Générale Private Banking NV is ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij de FSMA onder het nummer 61033A.

Société Générale Private Banking NV, maatschappelijke zetel te 9000 Gent - België, Kortrijksesteenweg 302, RPR Gent BE 0415.835.337

Tel. : +32 (0) 9 242 22 22
Fax : +32 (0) 9 242 22 44
E-mail : contact@sgpriv.be

Gebruik van de website

Het gebruik van de diensten of het raadplegen van de inhoud van deze website betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze site.

De informatie op deze website of de informatie die u verkrijgt via interactieve toepassingen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De toegang tot de producten en diensten opgenomen op deze website, kan beperkt zijn tot bepaalde personen of bepaalde landen. Société Générale Private Banking zal deze producten of diensten niet aanbieden aan personen wier nationaliteit of andere toepasselijke wetgeving hem/haar dit verbiedt. U dient vooraf te verifiëren of u het recht heeft om in te loggen op deze website onder de wetten van het land waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht.

IN HET BIJZONDER DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE DIE VERBAND HOUDEN MET “SECURITIES” IN DE ZIN VAN DE AMERIKAANSE “SECURITIES ACT”, ZIJN NIET GERICHT OP BELEGGERS DIE “US PERSONS” ZIJN IN DE ZIN VAN DE AMERIKAANSE “SECURITIES ACT”. FINANCIËLE DIENSTEN DIE VERBAND HOUDEN MET “SECURITIES” EN TRANSACTIES OP “SECURITIES” ZIJN VOOR DEZE BELEGGERS ENKEL TOEGESTAAN MITS TUSSENKOMST VAN EEN INSTELLING DIE DAARTOE GERECHTIGD IS DOOR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA.

Inhoud van de website

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, hebben de verschillende pagina’s van deze website of informatie die u verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Société Générale Private Banking,  alle andere  (entiteiten van de) groep Société Générale en eventuele derde partijen (de “bijdragers”) leveren redelijk inspanningen om de informatie op deze site te controleren en bij te werken. De inhoud van de website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Société Générale Private Banking en de bijdragers kunnen geen garanties geven voor wat betreft de indeling, correctheid, accuraatheid, actualiteit, kwaliteit, nauwkeurigheid, echtheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie op deze site. Société Générale Private Banking kan te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de toegang geheel of gedeeltelijk onderbreken.

Derhalve kunnen Société Générale en de bijdragers niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of toegang tot en gebruik van interactieve toepassingen. Geen aansprakelijkheid kan worden opgelopen voor eventuele schade die uw technische omgeving zou kunnen oplopen, meer bepaald uw computer, software, netwerkapparatuur, (modems, telefoontoestellen, … ) en eender welk materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienstverlening en/of informatie.

Bovendien kunnen Société Générale Private Banking en de groep Société Générale niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, fouten of nalatigheden in de inhoud van deze pagina’s of voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt door eender wie, evenals voor onderbreking of ontoegankelijkheid van de dienstverlening.

Informatie over financiële instrumenten

Alle verstrekte informatie over een of meerdere financiële instrumenten heeft een louter informatieve waarde en vormen op geen enkele manier een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving op financiële producten of diensten (meer bepaald bank- of verzekeringsproducten), noch als verzoek tot aanbod of verkoop van roerende waarden of eender welk ander investeringsproduct, noch als  beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies door Société Générale Private Banking of de bijdragers.

Société Générale Private Banking en de bijdragers (de groep Société Générale) wijzen alle aansprakelijkheid af voor het gebruik dat van deze informatie zou kunnen worden gemaakt en de eventuele gevolgen daarvan, meer bepaald op het vlak van beslissingen of handelingen die zouden kunnen worden genomen of gesteld op basis van deze informatie. Derhalve bent u alleen verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De informatie die u via het het internet ontvangt, dient u overigens zelf te controleren op integriteit.

U erkent dat het gebruik en de interpretatie van deze informatie een specifieke en grondige kennis vereisen aangaande de financiële markten.

De voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses zijn niet gewaarborgd. De (gesimuleerde) resultaten uit het verleden of prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Resultaten uitgedrukt in vreemde valuta kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen.

Indien u interesse heeft in een van de diensten of producten die hier worden voorgesteld, dan wordt verzocht contact op te nemen met de agentschappen van Société Générale Private Banking om informatie in te winnen over de beschikbaarheid van de dienst of het product in kwestie, alsook over de contractuele voorwaarden en tarieven die erop van toepassing zijn.

Intekening op producten en diensten

In het kader van de plichten die voortkomen uit de Europese richtlijn betreffende Markten voor  Financiële Instrumenten (MiFID richtlijn), kan Société Générale Private Banking zich genoodzaakt zien om, afhankelijk van het type financiële instrumenten dat zij u voorstelt en de classificatie die zij u toekent, na te gaan of deze overeenkomen met uw noden en of de aard ervan overeenkomt met uw investeringsdoeleinden, uw kennis en ervaring.

Onverminderd de reglementaire verplichtingen van Société Générale Private Banking is het echter uw taak om, vóór het uitvoeren van eender welke verrichting, zelf een analyse te maken van de voordelen en risico’s verbonden aan elk financieel instrument en meerbepaald van de duurzaamheid van de geldende fiscale bepalingen. Dit doet u door, indien u dat nodig acht, uw eigen juridisch, fiscaal, financieel, boekhoudkundig en eender welk ander professioneel advies in te winnen om u ervan te vergewissen dat elk financieel instrument overeenkomt met uw noden, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Auteursrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud op de verschillende pagina’s van deze site zijn de exclusieve eigendom van hetzij Société Générale Private Banking, hetzij de bijdragers (Groep Société Générale). U verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk hierop noch iemand anders de toestemming te geven om dat te doen.

Elke reproductie, representatie, verspreiding of herhaling, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site, via welke drager of middel dan ook alsook elke verkoop, verdeling of terbeschikkingstelling aan derden op eender welke wijze, is ten strengste verboden behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Société Générale Private Banking heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de website en de vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens te garanderen, in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 • Verzameling
  Om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij uw bezoek aan onze site, kan  Société Générale Private Banking persoonlijke gegevens te verzamelen die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatief zijn (IP-adres van uw server), indien nodig via een formulier. Deze gegevens worden opgeslagen in de informatiesystemen van Société Générale Private Banking of dienstverleners en adviseurs die daartoe gemachtigd zijn door Société Générale Private Banking Sommige van deze gegevens van persoonlijke aard zijn verplicht voor het verwerken van uw aanvragen. Deze informatie staat in het vet of wordt aangegeven door een gelijkaardig procédé.
 • Gebruik
  De verzamelde gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het beheer van de bankrelatie. Voorts kunnen ze ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van evenementen, acties of publicaties waarvoor u eventueel interesse zou kunnen hebben.
  Onrechtstreeks nominatieve gegevens voor statistisch gebruik kunnen ook verzameld worden om uw aansluiting en navigatie te beheren (Cf. infra informatie over cookies).
 • Bestemming
  De verzamelde gegevens kunnen, na uitdrukkelijke overeenkomst en voor bovenstaande doeleinden, doorgegeven worden aan rechtspersonen binnen de Groep Société Générale, partners, makelaars en verzekeraars, evenals aan bedrijven in onderaanneming of dienstverleners, binnen de grenzen van wat nodig is om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd. Zij kunnen rechtstreeks contact met u opnemen op basis van de gegevens die u ons heeft meegedeeld.
  Deze informatieoverdracht kan, indien van toepassing, inhouden dat gegevens worden verschaft aan entiteiten van de Groep Société Générale buiten België, die gesitueerd zijn in niet-lidstaten van de Europese Unie. Voorts kan dit ook als doel hebben om de veiligheid van de IT-netwerken en gegevensoverdrachten te garanderen of onze wettelijke verplichtingen na te komen. Société Générale neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid hiervan te waarborgen en te verhinderen dat onbevoegde derden hier toegang toe krijgen.
 • Recht op toegang, verbetering en verwijdering
  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kan zich, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van uw  persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, dient u contact op te nemen met Société Générale Private Banking NV, op volgende e-mailadres:
  De cliënt is niet verplicht gevolg te geven aan een verzoek tot verkrijging van zijn persoonsgegevens. Het onbeantwoord laten van zulk verzoek geeft echter aanleiding tot de onmogelijkheid voor Société Générale Private Banking of de Groep Société Générale om de (zaken)relatie met de cliënt aan te knopen, deze relatie voort te zetten of te bestendigen, of gevolg te geven aan een opdracht van u.
 • Hyperlinks
  Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Société Générale Private Banking en de groep Société Générale zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het veiligheidsniveau van de websites waarnaar een hyperlink ligt, noch voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van deze derden.
  Geen link naar de website van Société Générale Private Banking en de groep Société Générale mag gecreëerd worden zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring.
 • Cookies
  Voor uw veiligheid kan deze website “cookies” gebruiken. Een cookie is een tekstbestand dat wordt bewaard door uw browser en dat gebruikt wordt om u te herkennen (authenticiteit te bevestigen) tijdens het browsen op de website.

U kunt echter uw browser verbieden “persistent cookies” te bewaren, door uw browser als volgt te configureren:

Voor Microsoft Internet Explorer 7:

1. Kies Extra / Internetopties in de menubalk.
2. Klik op het tabblad Beveiliging en dan op de knop 'Geavanceerd'.
3. Kies in het menu cookies de optie die u het beste past. U kunt kiezen voor een automatisch beheer van de cookies (standaard) of een vinkje zetten in het hokje bij "Automatische cookieverwerking opheffen" en dan kiezen voor “Weigeren” in “Directe cookies”, en in “Indirecte cookies”. Kies tot slot voor “Cookies per sessie altijd toestaan” en druk op “OK”.

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0:

1. Kies Extra / Internetopties in de menubalk.
2. Klik op het tabblad “Vertrouwelijke gegevens” en dan op de knop 'Geavanceerd'.
3. Kies in het menu cookies de optie die u het beste past. U kunt kiezen voor een automatisch beheer van de cookies (standaard) of een vinkje zetten in het hokje bij "Automatische cookieverwerking opheffen" en dan kiezen voor “Weigeren” in “Directe cookies”, en in “Indirecte cookies”. Kies tot slot voor “Cookies per sessie altijd toestaan” en druk op “OK”.

Voor Firefox 2 en later:

1. Kies Tools / Options in de menubalk.
2. Selecteer de categorie Privacy.
3. Klik vervolgens op Cookies, en kies "Keep Cookies:" Kies vervolgens "Until I close Firefox" en druk dan op “OK”.

Voor Safari:

1. Kies in het Safarimenu Preferences en klik dan op Security
2. Klik op “Always to accept and remember all cookies”. Klik "Only from sites you navigate to" om te voorkomen dat er cookies worden opgeslagen van andere websites dan degene die u zelf opent. Selecteer deze optie om te voorkomen dat adverteerders op websites die u bezoekt, cookies opslaan op uw computer. Om de cookies te zien die u hebt aanvaard, klikt u op “Show Cookies”. Daar kunt u cookies verwijderen.

Voor Netscape 7.02:

1. Kies Edit / Preferences in de menubalk.
2. Selecteer Confidentiality en Security.
3. Selecteer Cookies en klik dan op “Accept cookies from the originating website only” en op “Accept for current session only”.

Vereiste Plug-ins

 • Plug'in Quicktime versie 6 en hoger
 • Plug'in Flash versie 8 en hoger

Veiligheid

Deze website is beschermd met een van de hoogste niveaus van technische beveiliging, en wordt continu onder toezicht gehouden. De algoritmes en mechanismen die gebruikt worden om uw communicatie met Société Générale Private Banking en uw persoonlijke informatie te beschermen, zijn conform de reglementering hierover.