!css

Nieuwsflash | Burgerlijke maatschappen

30/05/2018

Op 27 april 2018 verscheen de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de wetgever burgerlijke maatschappen voortaan ook beschouwt als ‘ondernemingen’ zullen de regels uit het ondernemingsrecht in principe eveneens van toepassing worden op de burgerlijke maatschappen. Twee belangrijke gevolgen zijn enerzijds de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en anderzijds de onderwerping aan de boekhoudwetgeving.

Verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Ten eerste zullen de burgerlijke maatschappen zich vóór de aanvang van hun werkzaamheden dienen in te schrijven in de KBO. De KBO is een Belgische federale instelling binnen de FOD Economie die de officiële databank van de Belgische overheid beheert. In deze databank zitten alle gegevens van zowel natuurlijke personen die een economische activiteit uitoefenen, als van alle rechtspersonen die al dan niet economisch actief zijn. De gegevens die in de KBO zijn opgenomen, zijn publiek toegankelijk. Door de toekomstige verplichting voor burgerlijke maatschappen om zich in te schrijven, zal het discreet karakter die ze voorheen genoten bijgevolg verdwijnen.

De verplichte registratie voor nieuwe maatschappen geldt in principe vanaf 1 november 2018. Voor bestaande maatschappen wordt deze termijn verlengd tot eind april 2019. Deze datum kan vervroegd worden bij Koninklijk Besluit. Op heden werd hiervan echter nog geen gebruik gemaakt.

Onderwerping aan de boekhoudwetgeving

Ten tweede zullen de burgerlijke maatschappen in principe eveneens een dubbele boekhouding moeten voeren. Voor maatschappen met een omzet onder de 500.000 euro, wat in principe voor het merendeel van de maatschappen zo is, zal echter een vereenvoudigde boekhouding volstaan. De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit een aankoopboek waarin alle inkomende stukken worden bijgehouden, een verkoopboek waarin alle uitgaande stukken worden bijgehouden, een financieel dagboek waarin alle betalingen en ontvangsten worden opgenomen en een inventarisboek dat alle bezittingen en schulden bevat. Deze boeken dienen voortaan ook steeds 7 jaar bewaard te worden.

Voor nieuwe maatschappen zal deze regel eveneens vanaf 1 november 2018 gelden. Bestaande maatschappen zullen in principe maar over het boekjaar 2020 hun eerste boekhouding moeten voeren, voor zover dat het boekjaar overeenstemt met het kalenderjaar. Ook deze datum kan vervroegd worden bij Koninklijk Besluit.

Hoofdelijke gehoudenheid

Het principe van de hoofdelijkheid houdt in dat elke maat van de maatschap kan aangesproken worden voor de gehele schuld van de maatschap en dat deze zich vervolgens dient te richten tot de andere maten om terugbetaling te krijgen. Dit gold vroeger enkel voor commerciële maatschappen (bijv. associaties van artsenvennootschappen), maar zal vanaf 1 november 2018 gelden voor alle maatschappen.

Welke stappen dient u te ondernemen?

Burgerlijke maatschappen die opgericht worden ná 1 november 2018, zullen direct onderworpen worden aan de nieuwe regels.

Voor de reeds bestaande burgerlijke maatschappen is het aangewezen reeds voorbereidingen te treffen. In eerste instantie zal men moeten nagaan of de bestaande administratie zou kunnen volstaan om aan de toekomstige boekhoudverplichtingen te voldoen. Indien niet, dienen de nodige aanpassingen doorgevoerd te worden om in de toekomst efficiënt, eenvoudig en volgens de regels te werk te gaan.

Het lijkt ons dat bepaalde gevolgen niet de bedoeling kunnen zijn geweest van de wetgever. Bijgevolg is het belangrijk om eventuele bijsturingen aan deze hervorming accuraat op te volgen.

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, aarzel dan niet om u private banker te contacteren.

 

 

DISCLAIMER

Deze publicatie is een communicatie van louter informatieve aard zonder enige contractuele waarde, die niet werd opgemaakt overeenkomstig de regelgevende bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van financiële analyses en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om transacties op het desbetreffende instrument te verrichten.

De inhoud van dit document is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een andere investeringsdienst en betreft noch een aanbod, noch een persoonlijke aanbeveling noch een advies voor een aankoop, voor een intekening of een verkoop van investeringsdiensten of financiële producten vanwege Société Générale Private Banking NV. De informatie in dit document betreft geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.U blijft verantwoordelijk voor het beheer van uw activa en u behoudt de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen.

Société Générale Private Banking, noch enige andere vennootschap van de groep Société Générale kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of het oneigenlijke gebruik van dit document.

De inhoud van dit document valt onder de toepassing van het auteursrecht en is de intellectuele eigendom van Société Générale Private Banking NV. Het document mag niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Société Générale Private Banking NV worden gerepliceerd, noch gedistribueerd.
Onderhavige publicatie wordt voorgesteld door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.