!css

Nieuwsflash | Het UBO register

07/09/2018

Vanaf 31 oktober 2018 treedt het “UBO-register” in werking. Dit register zal alle namen bevatten van de “begunstigden” achter vennootschappen, (internationale) verenigingen, stichtingen en andere vergelijkbare juridische constructies (hierna genoemd “juridische entiteiten”). Hieronder vallen ook de begunstigden van de burgerlijke maatschap.

Wat is het UBO-register?

Het register kadert in de strijd tegen witwassen en terrorisme en is een noodzakelijke maatregel om een echte transparantie van de eigendomsstructuren van deze juridische entiteiten te kunnen garanderen.

In dit register worden de namen van de uiteindelijk begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van de juridische entiteiten met hoofdzetel in België vermeld. Het register zal beheerd worden door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Welke info bevat het register?

De wettelijke vertegenwoordigers van de juridische entiteiten worden verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden met inbegrip van verduidelijkingen over de aard en de omvang van het effectieve belang te melden via het online platform MyMinFin, voor de eerste keer vanaf 31 oktober 2018 en uiterlijk 31 maart 2019 en vervolgens telkens binnen de maand wanneer info i.v.m. een uiteindelijk begunstigde gekend of gewijzigd is.

Het gaat onder andere om de identiteit van alle natuurlijke personen aandeelhouders die direct of indirect minstens 25% van de aandelen of stemrechten aanhouden. Mee te delen gegevens zijn de voornaam en naam, geboortedatum, nationaliteit, adres, rijksregisternummer, % aandelen, datum waarop men begunstigde werd. Jaarlijks dient de info te worden bijgewerkt.

Wie heeft inzage in het register?

Het register wordt toegankelijk voor de politie en het parket evenals voor notarissen, advocaten en accountants.

Ook de fiscus krijgt toegang tot het register, zowel de Belgische als ook de buitenlandse. Alle lidstaten van de EU zullen een dergelijk register oprichten. In combinatie met de gegevensuitwisseling in het kader van CRS krijgt de fiscus dus een nog beter zicht op het binnen- en buitenlands vermogen.

Tot slot zullen ook alle burgers toegang hebben tot het register, zelfs zonder aantoonbaar belang. Dit geldt niet voor VZW’s en stichtingen. Ter bescherming van de privacy van de geregistreerde uiteindelijke begunstigden zal de toegang beperkt zijn en zal er geen zicht zijn op voornamen noch adressen, de zoekopdracht kan enkel op basis van naam of ondernemingsnummer van de juridische entiteit.

Wat met de burgerlijke maatschap?

De burgerlijke maatschap is een vennootschap en dient dus ook aan de verplichtingen te voldoen. Het is de zaakvoerder die hiervoor dient in te staan.

Eventueel kan de naam van de maatschap gewijzigd worden indien deze verwijst naar de familienaam van de deelgenoten, zoals gezegd kan immers op de naam van de maatschap gezocht worden. Dit kan via een statutenwijziging.

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, aarzel dan niet om uw private banker te contacteren.

 

DISCLAIMER

Deze publicatie is een communicatie van louter informatieve aard zonder enige contractuele waarde, die niet werd opgemaakt overeenkomstig de regelgevende bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van financiële analyses en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om transacties op het desbetreffende instrument te verrichten.

De inhoud van dit document is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een andere investeringsdienst en betreft noch een aanbod, noch een persoonlijke aanbeveling noch een advies voor een aankoop, voor een intekening of een verkoop van investeringsdiensten of financiële producten vanwege Société Générale Private Banking NV. De informatie in dit document betreft geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.U blijft verantwoordelijk voor het beheer van uw activa en u behoudt de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen.

Société Générale Private Banking, noch enige andere vennootschap van de groep Société Générale kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of het oneigenlijke gebruik van dit document.

De inhoud van dit document valt onder de toepassing van het auteursrecht en is de intellectuele eigendom van Société Générale Private Banking NV. Het document mag niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Société Générale Private Banking NV worden gerepliceerd, noch gedistribueerd.
Onderhavige publicatie wordt voorgesteld door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.