!css

Aandachtspunten bij een belegging in Amerikaanse effecten

17/11/2017

In wat volgt vestigen we de aandacht op enkele specifieke bepalingen indien u (onrechtstreeks) investeert in Amerikaanse effecten. Ook al heeft u noch professioneel, noch familiaal een band met de Verenigde Staten, toch kan u onderhevig zijn aan Amerikaanse regelgeving. Ten eerste bespreken we de impact van de Amerikaanse successierechten (“US Estate tax”). Vervolgens belichten we “Hire act 871 (m)”. Dit is een recente wet die derivaten en gestructureerde producten viseert met onderliggend Amerikaanse aandelen.

US Estate Tax

Het is u wellicht niet onbekend dat er in geval van een overlijden van een Belgisch rijksinwoner successierechten[1] verschuldigd zijn op het wereldwijde netto vermogen[2]. Concreet betekent dit dat er successierechten worden betaald op het verschil tussen de activa en passiva van de overleden erflater. Waar het vermogen is gelegen of wordt aangehouden, is hierbij irrelevant.

We wensen u te informeren dat naast de Belgische successierechten ook Amerikaanse successierechten (“US Estate tax”) uw nalatenschap kunnen treffen. De tarieven van de Amerikaanse successierechten nemen progressief toe, te beginnen bij 18%, gaande tot 40% voor de schijf vanaf  1 000 0000 USD.

Klassiek wordt de US Estate tax geheven op de nalatenschap van Amerikaanse rijksinwoners en Amerikaanse burgers. Echter ook niet Amerikaanse burgers/rijksinwoners (hierna “Nonresident Alien”) kunnen onderworpen zijn aan de « US Estate Tax ».

Welke beleggingen zijn in het vizier van deze successierechten? Een Nonresident Alien wordt slechts belast op de Amerikaanse situsgoederen (“US situs property”). Het klassieke voorbeeld van Amerikaanse situsgoederen is het vastgoed gelegen in de Verenigde Staten. Maar het gaat verder en het betreft ondermeer:

  • Aandelen uitgegeven door een Amerikaanse vennootschap;
  • Beleggingsfondsen opgericht naar Amerikaans recht (ongeacht de onderliggende assets of de beleggingsstrategie);
  • Bepaalde obligaties uitgegeven door een Amerikaanse overheid of vennootschap;
  • US stock options[3].

Wanneer zijn erfgenamen van een Nonresident Alien geen « US Estate Tax » verschuldigd? In de Amerikaanse regelgeving is er een vrijstelling voorzien ten belope van 60 000 USD[4]. Overschrijdt men deze grens, dan benadrukken we dat de erfgenamen de Amerikaanse situsgoederen zelf dienen aan te geven via het « Form 706NA »[5].Betekent dit dan een dubbele belasting? Niet noodzakelijk, want verschillende landen hebben een verdrag afgesloten met de Verenigde Staten om een dubbele belasting te vermijden of om een hogere vrijstelling te bekomen[6].

België is met de Verenigde Staten echter geen dergelijke dubbelbelastingregels overeen gekomen inzake successierechten[7]. Wel kan u de successierechten die u in het buitenland betaalt op de vererving van een buitenlands onroerend goed verrekenen met de Belgische successierechten[8]. Buitenlandse successierechten op roerende goederen komen daarentegen in principe niet in aanmerking voor een interne verrekening.

Echter, zonder in detail te treden wensen we mee te geven dat voor de « US Estate Tax » van dit principe wordt afgeweken[9] door de Belgische fiscus en dat ook voor roerende goederen een interne verrekening met de Belgische successierechten mogelijk is. Dit ontslaat de erfgenamen evenwel niet van hun aangifteplicht, zowel in België als in de Verenigde Staten (zie hierboven).

Hire act 871 (M)

“Non US-persons” die dividenden van Amerikaanse oorsprong ontvangen, zijn onderhevig aan een Amerikaanse bronheffing van in principe 30%[10]. Vervolgens wordt de Belgische roerende voorheffing[11] toegepast.

Echter inkomsten uit ‘derivatives’ en ‘structured products’ met onderliggend Amerikaanse activa waren niet onderhevig aan deze bronheffing.

Sinds het begin van 2017 is een nieuwe Amerikaanse regelgeving  (hierna “Hire act 871 (m)”) in voege die deze afwijkende fiscale behandeling tracht te neutraliseren.

Welke financiële producten zijn onderhevig aan deze regelgeving? Elk financieel product of contract[12] met onderliggend een Amerikaans aandeel (of een korf hiervan) of een index die Amerikaanse aandelen spiegelt is in scope.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een “Qualified index”. Dit zijn brede en evenwichtige indices in Amerikaanse bedrijven die een voldoende dividendrendement voor oog hebben en die vaak gebruikt worden als onderliggend actief, zoals bijvoorbeeld de S&P 500 of Nasdaq 100.

Het tweede criterium is de mate waarin het financiële product of contract prijsgevoelig is ten aanzien van het onderliggende actief. Dit wordt uitgedrukt aan de hand van de factor “delta” (een cijfer tussen 0 en 1). Enkel producten met een “delta” hoger dan 0,8 zijn geviseerd. De “delta” wordt eenmalig bepaald bij de uitgifte van het product en blijft geldig gedurende de looptijd ervan.

Merk op dat ook een niet-Amerikaans product of contract, met wel onderliggende Amerikaanse activa, geviseerd wordt indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 

Voldoet het product aan de voorwaarden inzake de onderliggende activa en de prijsgevoeligheid, dan is de bronheffing van toepassing[13].

Op welke wijze en wanneer wordt deze bronheffing ingehouden? Er zal een bronheffing worden ingehouden op de “dividend equivalents”. Die heffing gebeurt ongeacht het bestaan van een reële cash flow naar de investeerder.

Een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt de methodiek. U koopt bijvoorbeeld een SG Certificaat in Euro, die voor 100 % de waarde spiegelt van 1 000 aandelen Ford en 1 000 aandelen BMW. Stel dat Ford een dividend uitkeert van 10 USD per aandeel. In dat geval zal u worden getaxeerd op een bedrag van 10 USD * 1 000 = 10 000 USD en dit aan een tarief van in principe 30 %. Nochtans heeft u niet rechtstreeks belegd in Ford en heeft u niet noodzakelijk de dividenduitkering rechtstreeks ontvangen.

We dienen op te merken dat producten uitgegeven vóór 2017 niet onderhevig zijn aan deze regelgeving, tenzij de samenstelling van de onderliggende activa substantieel zou zijn gewijzigd. Bovendien werd in een overgangsperiode voorzien door te stellen dat voor 2017 en 2018 enkel producten met een “delta” gelijk aan 1 worden geviseerd[14], in de plaats van 0,8.

We zien het als onze taak om u te begeleiden in dit snel wijzigende fiscale landschap.

Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met uw private banker, die u graag te woord staat voor verdere toelichting.


[1] We merken op dat in Vlaanderen sedert de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in 2015 de term “erfbelasting” wordt gebruikt in plaats van “successierechten”.
[2] Voor niet-rijksinwoners is dit beperkt tot Belgische onroerende goederen.
[3] Ondermeer personen die in het kader van hun beroepsactiviteit stocks of stock options als bezoldiging hebben genoten.
[4] Tenzij de erflater reeds substantiële schenkingen van “US situs property” deed bij leven.
[5] www.irs.gov/forms-pubs/form-706-na-united-states-estate-and-generation-skipping-transfer-tax-return
[6] Australië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
[7] België heeft slechts twee verdragen ter vermijding van dubbele successierechten: Frankrijk en Zweden.
[8] Art. 2.7.5.0.4. VCF of art. 17 W.Succ.
[9] Besl. 1 december 1958, nr. E.E./74.505, Rep. RJ, S 27/05-01; Standpunt Vlabel nr. 15121 dd. 09 november 2015
[10] Bij toepassing van een dubbelbelastingverdrag met de VS wordt onder bepaalde voorwaarden (o.a. documentatieverplichtingen) de bronheffing rechtstreeks beperkt tot  het verdragstarief.
[11] Tenzij er is voldaan aan de voorwaarden voor een verzaking van roerende voorheffing.
[12] OTC Options en Swap Deals, Listed Options, Futures en Securities (Convertibles Bonds, Certificates, Warrants and Structured Notes) zijn mogelijks geviseerd.
[13] Tenzij u kwalificeert als een “US person” en dit attesteert via een W9-form.
[14] IRS Notice 2017-42 gepubliceerd per 4 augustus 2017 


Deze publicatie is een communicatie van louter informatieve aard zonder enige contractuele waarde, die niet werd opgemaakt overeenkomstig de regelgevende bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van financiële analyses en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om transacties op het desbetreffende instrument te verrichten.

De inhoud van dit document is niet bedoeld als beleggingsadvies noch als een andere investeringsdienst en betreft noch een aanbod, noch een persoonlijke aanbeveling noch een advies voor een aankoop, voor een intekening of een verkoop van investeringsdiensten of financiële producten vanwege Société Générale Private Banking NV. De informatie in dit document betreft geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. U blijft verantwoordelijk voor het beheer van uw activa en u behoudt de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen.

Société Générale Private Banking, noch enige andere vennootschap van de groep Société Générale kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of het oneigenlijke gebruik van dit document. De inhoud van dit document valt onder de toepassing van het auteursrecht en is de intellectuele eigendom van Société Générale Private Banking NV. Het document mag niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Société Générale Private Banking NV worden gerepliceerd, noch gedistribueerd.

Onderhavige publicatie wordt voorgesteld door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op www.privatebanking.societegenerale.be.